Hitta hållbara produkter enklare än tidigare

Nu är det enklare att känna igen hållbara produkter: Onninens hållbarhetsklassificering hjälper dig att hitta produkter som uppfyller stränga hållbarhetskriterier.

Onninen vill göra det så enkelt som möjligt att hitta och välja hållbara produkter. Därför har vi identifierat produkter i vårt sortiment som uppfyller stränga hållbarhetskriterier och som hjälper våra kunder att svara på de allt strängare kraven på hållbarhet. Arbetet för att identifiera hållbara produkter och samla in uppgifter om hållbarhet fortsätter i samarbete med våra leverantörer.

Hittills har vi gått igenom 100 000 produkter, varav över 11 000 redan har fått en hållbarhetsklassificering. En del av produkterna ingår i flera olika hållbarhetsklasser.

Med hållbarhetklasserna kan du kontrollera på vilket sätt produkterna är hållbara – oavsett om det gäller ett mindre koldioxidavtryck, energieffektivitet, vattenbesparing, användning av återvunnet material eller bevarande av naturtillgångar. En produkt har kunnat klassificeras som hållbar antingen för att den har en hållbar produktionskedja eller för att användningen av produkten främjar hållbarhet.

Det är viktigt för oss att lyfta fram hållbara produkter, eftersom vi vet att varje bättre val leder till mer hållbara byggarbeten och saneringar.

Banneri - vastuullisten tuotteiden sivulle - vastuullisuusluokat Onninen (FIN, SV, ENG)

Du hittar enkelt hållbara produkter i vår webbutik: om produkten har fått en hållbarhetsklassificering finns en symbol bredvid produktbilden och på produktkortet. Du kan också begränsa produktsökningsresultaten enligt olika hållbarhetsklasser.

Gå till webbutiken

Vårt hållbarhetsarbete styrs av Keskos hållbarhetsstrategi som innehåller hållbarhetsmål för Kesko och alla dess tre verksamhetsområden. Ett centralt mål i vår hållbarhetsstrategi är att göra det enklare för våra kunder att göra hållbara val.

Läs Keskos hållbarhetsstrategi

Det bör vara så enkelt som möjligt att göra hållbara val. Onninens hållbarhetsklassificering hjälper dig att hitta produkter som uppfyller de stränga kriterierna. Läs om klasserna och kriterierna bakom dem.

Vi vill göra det så enkelt som möjligt för våra kunder att göra hållbara val. Därför måste hållbara produkter vara lätta att känna igen och hitta. Det underlättas av hållbarhetklasser.

Klassificeringen gör det enkelt att få mer detaljerad information om produkternas hållbarhet, som produkternas klimatpåverkan, energieffektivitet, återvinningsbarhet eller materialursprung.

Sortimentet med hållbara produkter kompletteras aktivt i takt med att vi får tillräcklig och verifierad information om produkternas hållbarhet. Vi samlar in information från våra leverantörer och andra samarbetspartner.

Det är viktigt för oss att lyfta fram hållbara produkter, eftersom vi vet att varje bättre val leder till mer hållbara byggarbeten och saneringar.

De produkter som omfattas av hållbarhetklassificeringen uppfyller stränga kriterier som bygger på granskad och bekräftad information, lagstiftning, officiell miljömärkning och ett flertal certifikat. En produkt har kunnat klassificeras som hållbar antingen för att den har en hållbar produktionskedja eller för att användningen av produkten främjar hållbarhet.

Hittills har vi gått igenom 100 000 produkter, varav över 11 000 redan har fått en hållbarhetsklassificering. En del av produkterna tillhör flera hållbarhetsklasser.

Du hittar enkelt hållbara produkter i vår webbutik: om produkten har fått en hållbarhetsklassificering finns en symbol bredvid produktbilden och på produktkortet. På produktkortet finns också närmare uppgifter om de hållbarhetskriterier som produkten uppfyller. Du kan också begränsa produktsökningsresultaten enligt hållbarhetsklasser.

Vi kräver av våra leverantörer att uppgifterna om produkternas hållbarhet är undersökta och kontrollerade. Hållbarhetspåståenden kan verifieras genom officiella kvalitets- eller miljöcertifikat som utfärdas av en tredje part eller genom en kontroll av att produkten uppfyller internationellt godkända gränsvärden för hållbarhet. Till exempel hållbar ståltillverkning omfattas av den internationella standarden ResponsibleSteel.

Vi följer aktivt med förändringar av de krav som EU:s lagstiftning medför, produkternas tekniska utveckling och utveckling som stöder naturen och cirkulär ekonomi. Vi uppdaterar vid behov kriterierna i enlighet med dessa.

Hållbarhetklasserna baseras på de viktigaste hållbarhetsutmaningar som vi måste beakta i vår bransch. De viktigaste av dem är att stävja klimatförändringen, bekämpa förlusten av biologisk mångfald, främja cirkulär ekonomi, säkerställa hållbarheten i leveranskedjan och säkerställa arbetstagarnas välbefinnande, säkerhet och lika möjligheter.

Ja. Produkterna i hållbarhetsklasserna uppfyller stränga kriterier. Detta förutsätter att fullständig och verifierad information om produktens hållbarhet finns tillgänglig.

Om en produkt inte ingår i klassificeringen innebär det inte att produkten är ohållbar. Det kan också handla om att det inte finns tillräckligt med verifierad information om produkten för att kontrollera att hållbarhetskriterierna uppfylls.

Vi ser över våra kriterier regelbundet och lägger till kriterier efter behov. På så sätt tjänar vårt sortiment med hållbara produkter våra kunder så exakt som möjligt med aktuella standarder och lagar i åtanke. Urvalet med hållbara produkter kompletteras aktivt i takt med att vi får tillräcklig och verifierad information om produkternas hållbarhet.

Läs om hållbarhetsklasserna

Banneri - vastuullisten tuotteiden sivulle - energiatehokkuus-ikoni (FIN, SV, ENG)

Energieffektivitet

Minskar energiförbrukningen och koldioxidavtrycket

Produkten har en energieffektivitetsklass som är bättre än de jämförda produkternas eller produkten främjar på annat sätt energieffektiviteten. Energimärkningen hjälper till att identifiera produkter som förbrukar mindre energi. Energimärkningen visar produktens energiförbrukning under användning på skalan A–G. Vissa produktgrupper har fortfarande en gammal klassificeringsskala med klass A och de högre klasserna A+, A++ och A+++. Se produkter.

Banneri - vastuullisten tuotteiden sivulle - terve rakennus -ikoni (FIN, SV, ENG)

Friska byggnader

Ren inomhusluft och säkra material

Produkten medför bevisligen mindre skadliga effekter på människor, djur och miljön eller produkten har tillverkats av naturmaterial som konstaterats vara bra för hälsan.

Produkter i denna klass kan till exempel ha fått ett av följande certifikat eller miljömärken: M1, Svanen och Blue Angel.

Dessutom ingår produkter som har ett VOC-värde (flyktiga organiska föreningar) i kategorin låg (Low). Mer information om VOC-föreningar finns till exempel på Sisäilmayhdistys webbplats. Se produkter.

Banneri - vastuullisten tuotteiden sivulle - kiertotalous-ikoni (FIN, SV, ENG)

Cirkulär ekonomi

Främjande av återvinning, återvunna material och reparationer

Produkten kan bevisligen konstateras vara till exempel tillverkad av återvunnet eller biobaserat material. Andelen återvunnet material kan också ha antecknats i produktinformationen. Dessutom ingår produkter som kan repareras (produkten kan enkelt monteras isär och reservdelar finns tillgängliga) eller som på annat sätt främjar cirkulär ekonomi i klassen.

Produkter i denna klass kan till exempel ha fått ett av följande certifikat eller miljömärken: Svanen och EU:s miljömärke. Se produkter.

Banneri - vastuullisten tuotteiden sivulle - veden säästö -ikoni (FIN, SV, ENG)

Vattenbesparing

Sparar naturtillgångar och energi

Produkten uppfyller gränsvärden för vattenförbrukning enligt EU:s krav. En hållbar vattenförbrukningsnivå enligt EU:s krav bedöms utifrån hur mycket vatten en vattenarmatur förbrukar (liter/minut). Den tillåtna förbrukningen i till exempel badrums- och kökskranar är högst 6 liter/minut. Se produkter.

Banneri - vastuullisten tuotteiden sivulle - vastuullisemmin tuotettu -ikoni (FIN, SV, ENG)

Mer hållbart producerad

Kontrollerat ursprung och mindre klimatpåverkan

En bedömning har gjorts av de miljömässiga och sociala effekterna av produktens råvaror eller produktens anskaffning eller tillverkning. Ett certifikat eller annat intyg som utfärdats av en tredje part finns att tillgå för bedömningen.

Produkter i denna klass kan till exempel ha fått ett av följande certifikat eller miljömärken: PEFC, FSC, Svanen, EU:s miljömärke, Cradle to Cradle, BCI (Better Cotton Initiative) och OEKO-Tex.

Dessutom ingår produkter för vilka CO2-gränsvärden har fastställts (för metall, aluminium, koppar) i EPD-miljöbeskrivningen i enlighet med standarden EN 15804. Se produkter.

Certifikat och miljömärken

Ympäristösertifikaatit

Vilka certifikat och miljömärken använder vi för att kontrollera produkternas hållbarhet?

Allergimärket

Allergimärket är ett tecken på att produkten uppfyller allergikriterierna. Produkter med märket innehåller inga doftämnen eller allmänt allergiframkallande eller irriterande ämnen eller material. Utöver ämnena undersöks också de använda koncentrationerna, eftersom en del kemikalier tolereras väl när den använda koncentrationen i en sammansättning är låg.

Allergimärket beviljas av Allergi-, Hud- och Astmaförbundet rf som genomför bedömningsarbetet i samarbete med utomstående sakkunniga och forskare.

https://www.allergia.fi/allergiatunnus/

Nyckelflaggan

Nyckelflaggan hjälper kunden att välja ett finskt alternativ. Märket anger att produkten har tillverkats eller att tjänsten har producerats i Finland och att den sysselsätter arbetstagare i Finland.

Nyckelflaggan beviljas av Förbundet för finländskt arbete rf.

https://suomalainentyo.fi/sv/tjanster/nyckelflaggan/

Better Cotton

Better Cotton är världens ledande initiativ för hållbar utveckling av bomull. Better Cottons mål är att hjälpa bomullsproducenter att klara sig ekonomiskt och få en framgångsrik verksamhet. Better Cottons mål är också att skydda och återställa miljön. Som medlem av Better Cotton har Kesko åtagit sig att globalt utveckla odlingsmetoder för bomull.

Leveranskedjan för bomull består av många steg. Better Cotton-bomull spåras inte till enskilda produkter utan anskaffas med hjälp av ett massbalanssystem (Mass Balance). Även om Better Cotton-bomull blandas med vanlig bomull på vägen, förblir dess totala mängd i leveranskedjan densamma.

https://bettercotton.org/

Blue Angel

Blue Angel är ett tyskt miljömärke med stränga standarder för miljövänliga produkter och tjänster. Blue Angel-märket visar att produkten har en lägre miljöbelastning och att den uppfyller höga krav för att skydda människors hälsa, samtidigt som den har samma användbarhet och kvalitet som andra produkter.
Blue Angel-märket administreras av det tyska miljöministeriet i samarbete med flera andra organisationer.

https://www.blauer-engel.de/en

Cradle to Cradle (C2C)

Ett material eller en produkt med Cradle to Cradle-certifikat har genomgått en säkerhets-, cirkulär ekonomi- och hållbarhetbedömning i fem kategorier: materialsäkerhet för människor och miljö, möjligheter till cirkulär ekonomi och återvinning, användning av förnybar energi och klimateffekter, hållbar användning av vatten och jordmånen samt respekt för mänskliga rättigheter och rättvis handel.

Cradle to Cradle-märket utfärdas av Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

https://c2ccertified.org/

Design from Finland

De produkter och tjänster som är märkta med Design from Finland är designade i Finland på ett professionellt, hållbart och användarinriktat sätt.

Märket Design from Finland beviljas av Förbundet för finländskt arbete rf.

https://suomalainentyo.fi/sv/tjanster/design-from-finland/

Energimärkningen

Energimärkningen hjälper konsumenten att välja en apparat som förbrukar så lite el som möjligt. I EU-länderna ger den gemensamma energimärkningen tillförlitlig och jämförbar information om hushållsapparaters energiförbrukning.

Informationen grundar sig på de resultat som tillverkaren har mätt i enlighet med standarden. I Finland svarar miljöministeriet för beredningen av energimärkningsförordningarna i fråga om byggprodukter och Energimyndigheten i fråga om alla övriga produktgrupper. Tukes övervakar att energimärkningarna är korrekta.

https://energiamerkinta.fi/sv/energimarkning/

EU:s miljömärke

EU:s miljömärke ger en objektiv bild av huruvida en produkt eller tjänst har en lägre miljöbelastning utan att glömma bort säkerheten och kvaliteten. Återkommande teman i märkets kriterier är bland annat energieffektivitet, kemikaliesäkerhet och hållbart producerade råvaror. Alla EU-länder samarbetar med att utarbeta kriterierna och ett beviljat märke gäller i hela EU.

I Finland beviljas EU:s miljömärke av Ympäristömerkintä Suomi Oy.

https://eu-ymparistomerkki.fi/

EPD-miljöbeskrivning

EPD (Environmental Product Declaration) är en miljöbeskrivning som visar produktens miljöpåverkan under hela livscykeln. Miljöpåverkan beräknas med en livscykelanalys (LCA) från råvaruanskaffningen ända fram till slutförvaringen. EPD-standarden är en internationell standard. En tredjepartscertifierare som godkänts i enlighet med standarden säkerställer att informationen i EPD-miljöbeskrivningen har kontrollerats och konstaterats vara en tillförlitlig källa till miljöinformation.

https://cer.rts.fi/

FSC

I FSC-märkta produkter har material som härrör från FSC-certifierade skogar eller återvunnet material använts. Skogarna sköts enligt stränga sociala och miljömässiga standarder. Märket FSC 100 % visar att produkten till fullo är tillverkad av FSC-material. En FSC Mix-produkt innehåller minst 70 % material från FSC-certifierade skogar och resten är återvunnet material eller FSC-kontrollerat trä. FSC Recycled-märket visar att materialet är helt återvunnet.

FSC Finland främjar FSC-certifiering och beviljar rätten att använda FSC-varumärket i Finland. Godkända certifieringsorganisationer utfärdar både skogsvårdscertifikat och ursprungscertifikat.

Keskos FSC-licenskod är FSC-N001690.

https://fi.fsc.org/fi-fi

Svanen

Det nordiska miljömärket Svanen beviljas produkter och tjänster som uppfyller ambitiösa miljökrav. I kriterierna för miljömärket Svanen granskas produkternas och tjänsternas miljöeffekter helhetsinriktat från många olika synvinklar. Förutom miljön står krav på kemikalier och hälsa i centrum. I kriterierna beaktas produktens hela livscykel från råvaror, produktion och användning till återvinning och bortskaffande.

Svanen beviljas av Ympäristömerkintä Suomi Oy.

https://joutsenmerkki.fi/kort-pa-svenska/

LEED

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) är världens mest använda globala miljöklassificeringssystem för byggnader. LEED-certifierade byggnader sparar pengar, förbättrar effektiviteten, minskar koldioxidutsläppen och skapar hälsosammare platser för människor.

LEED-märkningen av byggnader har utvecklats av USA:s Green Building Council (USGBC) och bedömningsprocessen genomförs av The Green Business Certification Inc. (GBCI). En LEED-märkning i samband med en produkt visar att tillverkaren själv har utrett om den uppfyller kraven för en LEED-certifierad byggnad.

https://figbc.fi/tyokalu/leed/

M1

Syftet med utsläppsklassificeringen av byggnadsmaterial är att främja användningen av byggnadsmaterial och inventarier med låga utsläpp. Den ställer krav på material som används i vanliga arbets- och bostadsutrymmen för att uppnå en inomhusluft av god kvalitet. M1-märkningen av en produkt visar att produkterna är luktfria och utsläppssnåla i enlighet med M1-kraven.

M1-klassificeringen beviljas av Bygginformationsstiftelsen RTS.

https://www.rakennustieto.fi/palvelut/ymparistopalvelut/m1-luokitus

OEKO-TEX 100

Varje komponent i en produkt märkt med OEKO-TEX STANDARD 100, dvs. varje tråd, knapp och andra tillbehör, har testats för skadliga ämnen för att visa att produkten är ofarlig för människors hälsa.

OEKO-TEX-märket beviljas av organisationen International Association for Research and Testing in the Field of Textile and Leather Ecology som utgörs av flera forskningsinstitut.

https://www.oeko-tex.com/en/our-standards/oeko-tex-standard-100

OEKO-TEX Made in Green

OEKO-TEX MADE IN GREEN är ett spårbart varumärke för alla typer av textilier och läderprodukter som tillverkats med miljövänliga metoder och under socialt hållbara arbetsförhållanden. MADE IN GREEN-märkningen anger också att en textil- eller läderprodukt är tillverkad av material som har testats för skadliga ämnen.

OEKO-TEX-märket beviljas av organisationen International Association for Research and Testing in the Field of Textile and Leather Ecology som utgörs av flera forskningsinstitut.

https://www.oeko-tex.com/en/our-standards/oeko-tex-made-in-green

PEFC

PEFC-märket innebär att trä från hållbara skogar har använts i produkten. Med hjälp av PEFC-märket kan produktens hållbarhet och ursprung bekräftas. PEFC-märket kan användas för en produkt när minst 70 % av det skogs- och träbaserade material som den innehåller är PEFC-certifierat och återstoden återvunnet material eller FSC-kontrollerat trä. PEFC-Recycled-märket visar att materialet är helt återvunnet.

PEFC Finland – Finlands Skogscertifiering rf främjar PEFC-certifiering och beviljar rätten att använda PEFC-varumärket i Finland. Godkända certifieringsorganisationer utfärdar både skogsvårdscertifikat och ursprungscertifikat.

PEFC-märken på produkter visar att de är PEFC-certifierade. Keskos användarrättskod är PEFC/02-44-36.

https://pefc.fi/svenska/