Onnisen verkkokaupan käyttöehdot

OnnShop-palveluiden käyttöehdot, Onninen Oy, 28.5.2018

1. SOVELTAMISALA

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Onninen Oy:n (myöhemmin ”Onninen”) OnnShop-verkkokaupan (”OnnShop”) sekä Onninen Express -myymäläkeräilyyn tarkoitetun OnniApp-mobiiliapplikaation (”OnniApp”) käyttöön (OnniApp ja OnnShop myöhemmin yhdessä ”OnnShop-palvelut”). OnnShop-palvelut ovat osa Onnisen Internet-palvelua ja näiden käyttöehtojen lisäksi OnnShop-palveluiden käyttöä koskevat Onninen-konsernin www-sivujen käyttöehdot.

Näillä käyttöehdoilla ei miltään osin muuteta kulloinkin voimassa olevia Onnisen asiakastiliehtoja, joita sovelletaan asiakkaan asiakkuuteen ja asiakastiliin, sekä Onnisen yleisiä myyntiehtoja, joita sovelletaan tavaroiden tilaukseen ja toimitukseen.

2. KÄYTTÖOIKEUS

Asiakas voi selata OnnShopin sivuja ilman verkkokaupan käyttäjätunnusta, jolloin asiakkaalle esitettävä tieto on rajoitettua ja käyttöä koskevat edellä mainitut Onninen-konsernin www-sivujen käyttöehdot. OnnShoppalveluiden käyttö edellyttää Onnisen laskutustiliasiakkuutta. Onninen voi halutessaan kieltäytyä antamasta käyttöoikeutta asiakkaalle tai asiakkaan puolesta OnnShop-palveluita käyttäville asiakkaan työntekijöille tai muille henkilöille (”Käyttäjät”) ja peruuttaa, rajoittaa tai muuttaa aiemmin annettua oikeutta perustellusta syystä tai muutoin Onnisen kulloinkin voimassa olevien asiakastiliehtojen mukaisesti.

3. REKISTERÖITYMINEN

Asiakkaan edustaja täyttää asiakkaan puolesta ja sen lukuun tunnustilauslomakkeen OnnShopissa sekä valitsee asiakkaalle käyttäjätunnuksen ja salasanan. Asiakas vastaa Onnista kohtaan edustajansa antamien tietojen oikeellisuudesta. Asiakkaan edustajan tulee olla täysivaltainen ja täysi-ikäinen henkilö, jolla on rekisteröity asiakkaan edustamisoikeus. Mikäli todetaan, että asiakkaan edustajalla ei ole oikeutta edustaa asiakasta tai muutoin tilata asiakkaan nimissä käyttäjätunnuksia tai tehdä niihin muutoksia tai peruutuksia, voidaan pyyntö hylätä Onnisen toimesta. OnnShop-palveluihin rekisteröityminen ja palveluiden käyttö edellyttävät toimivaa sähköpostiosoitetta.

4. TUNNUKSET

Onninen toimittaa tiedon rekisteröitymisen hyväksymisestä asiakkaalle sähköpostitse. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnusten ja salasanojen salassapidosta ja vastaa kaikista käyttäjätunnuksilla tehdyistä tilauksista. Asiakas on velvollinen huolehtimaan ja vastaa yksin siitä, että tilauksen tekemiseen tarvittavat tunnukset ja salasanat ovat käytössä vain Käyttäjillä, joilla on valtuus tehdä tilauksia asiakkaan puolesta. Asiakkaan vastuulla on ilmoittaa Onniselle käyttäjätunnusten peruuttamisesta, kun Käyttäjällä ei ole enää tilausvaltuuksia, esimerkiksi tehtävän vaihtumisen tai työsuhteen päättymisen vuoksi.

5. PALVELUN KÄYTTÖ

Asiakas vastaa siitä, että OnnShop-palveluiden käyttö on näiden ehtojen, lakien ja viranomaismääräysten mukaista. Onninen varaa oikeuden koska tahansa muuttaa palvelua. Palvelun tuotesivuilla pyritään ilmoittamaan mahdolliset tuotteen saatavuuteen liittyvät rajoitukset. Onninen ei takaa, että kaikkia tuotteita on saatavilla. Onninen pyrkii kaupallisesti kohtuullisin toimenpitein siihen, että OnnShop-palveluissa esitetyt tiedot (mukaan lukien tuotetiedot ja hintatiedot) ovat paikkansapitäviä, mutta ei takaa, että tiedot olisivat kaikilta osiltaan ajantasaisia tai virheettömiä. Mikäli OnnShop-palvelusta tilatun tuotteen hintatieto osoittautuu virheelliseksi, taikka tilattujen tuotteiden tuotetiedot ovat virheellisiä ja virheellä on vähäistä suurempi merkitys asiakkaan kannalta, on asiakkaalla oikeus reklamoida Onniselle tavaran virheestä kulloinkin voimassa olevien Onnisen yleisten myyntiehtojen mukaisesti. Ellei osapuolten kesken muuta sovita, on asiakkaalla oikeus tällöin peruuttaa tilaus ilmoittamalla tästä Onniselle kirjallisesti Onnisen yleisten myyntiehtojen takuuseen perustuvia vaatimuksia koskevan ehdon mukaisesti.

6. TILAUKSET

Tilaus sitoo asiakasta, kun asiakas on tallentanut tilauksen OnnShop-palveluiden sivuilla. Onninen vahvistaa tilauksen ja OnnShop-palveluiden tuotteiden hinnat toimittamassaan tilausvahvistuksessa. OnnShop-palveluissa tehtyihin tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia Onnisen yleisiä myyntiehtoja sekä Onnisen ja asiakkaan välisiä mahdollisia muita sopimuksia. Jos OnnShoppalveluiden sivuilla ilmoitettu hinta, maksuehto tai toimitusehto on ristiriidassa Onnisen toisaalla ilmoittaman ehdon kanssa, sovelletaan OnnShop-palveluiden sivuilla ilmoitettua hintaa tai ehtoa.

7. PALVELUN KÄYTTÖOIKEUDEN PÄÄTTYMINEN

Onnisella on oikeus peruuttaa, rajoittaa tai muuttaa aiemmin annettua OnnShop-palveluiden käyttöoikeutta ja tarvittaessa sulkea asiakkaan käyttäjätunnus Onnisen kulloinkin voimassa olevien asiakastiliehtojen mukaisesti tai muutoin perustellusta syystä. Tällaisia syitä voivat olla muun ohella näiden ehtojen tai voimassaolevan lainsäädännön rikkominen, OnnShop-palveluiden epäilty väärinkäyttö, asiakkaan käyttäjätunnusten tai salasanojen mahdollinen väärinkäyttö taikka asiakkaan asiakastilin voimassaolon päättyminen mistä tahansa syystä. Onninen voi myös sulkea asiakkaan käyttäjätunnuksen tilanteessa, jossa Onnisella ei ole asiakastiliehtojen tai yleisten myyntiehtojen mukaan velvollisuutta toimittaa asiakkaalle sen tilaamia tuotteita maksujen laiminlyönnin vuoksi. Onninen ilmoittaa asiakkaalle OnnShop-palveluiden käyttöoikeuden peruutuksesta, rajoituksesta tai muutoksesta ilman aiheetonta
viivästystä.

8. ONNSHOP-PALVELUIHIN LIITTYVÄ VASTUUNRAJOITUS

Onninen ei takaa OnnShop-palveluiden keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa eikä vastaa palvelun saatavuudesta. OnnShop-palveluiden käyttö tapahtuu asiakkaan vastuulla. Onninen ei vastaa OnnShop-palveluiden käytön keskeyttämisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten viivästyksestä, liikevaihdon tai -voiton menetyksestä, vastuusta kolmannelle osapuolelle, tiedon menetyksestä taikka muusta kustannuksesta, vahingosta tai menetyksestä. Onninen ei vastaa epätäsmällisten tai virheellisten hinta- tai tuotetietojen mahdollisesti aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Onnisella ei ole velvollisuutta missään tilanteessa toimittaa asiakkaalle OnnShop-palvelusta tilattua tuotetta, mikäli sen hintatieto on ollut virheellinen.

9. KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PALVELUT

OnnShop-palveluiden osiin tai sivuihin saattaa sisältyä kolmannen osapuolen tarjoamia palveluita tai linkkejä kyseisiin palveluihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen palveluihin sovelletaan erillisiä käyttöehtoja ja tietosuojaperiaatteita. Onninen ei ole vastuussa tällaisista kolmannen osapuolen palveluista ja niiden käyttö tai muu hyödyntäminen mahdollisesti luo asiakkaan ja tällaisen kolmannen osapuolen välille sopimussuhteen, johon Onninen ei ole osapuoli.

10. OIKEUDET PALVELUSSA OLEVIIN MATERIAALEIHIN

Omistus- ja immateriaalioikeudet OnnShop-palveluissa ja muualla Onninen-konsernin wwwsivuilla oleviin tuotekuviin ja muihin tuotetietoihin kuuluvat Onniselle tai sen yhteistyökumppaneille. Asiakas voi kopioida ja luovuttaa yksittäisiä tuotekuvia ja tuotetietoja vain osana tarjouksiaan omille asiakkailleen. Asiakkaalla ei ole oikeutta kopioida, käyttää tai luovuttaa niitä laajemmin tai muussa tarkoituksessa. Onnisen hintatiedot ovat luottamuksellisia liikesalaisuuksia eikä asiakas saa ilmaista niitä muille.

11. HENKILÖTIEDOT JA TIETOSUOJA

Asiakas vastaa siitä, että sillä on oikeus antaa OnnShop-palveluissa Käyttäjiä ja muita asiakkaan yhteyshenkilöitä koskevat henkilötiedot. OnnShop-palveluiden Käyttäjien tiedot ovat osa Onnisen asiakasrekisteriä, johon sovelletaan Onnisen tietosuojaohjeistusta.

12. TIETOTURVA

Onninen pyrkii kohtuullisin toimin varmistamaan, että OnnShoppalveluiden käyttö on turvallista eivätkä ne sisällä viruksia, haittaohjelmia tai muita vastaavia virheellisyyksiä tai haittoja. Onninen huolehtii siitä, että OnnShoppalveluiden tietoturva on järjestetty yleisesti hyväksyttävällä tavalla, noudattaen huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä pyrkien asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Onninen ei kuitenkaan takaa täyttä tietoturvaa. Asiakas vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

13. EVÄSTEET

Onninen ja sen yhteistyökumppanit käyttävät OnnShop-palveluissa, Onninen-konsernin www-sivustolla, Kesko-konsernin muilla verkkosivustoilla sekä K-ryhmään kuuluvien kauppiaiden verkkosivuilla sekä näiden mobiilisovelluksissa erilaisia teknisiä sovelluksia, mm. evästeitä, joiden avulla voidaan kerätä tietoja asiakkaan käyttämistä palveluista. Onninen voi myös yhdistää näin kerättyjä tietoja. Em. tietoja käytetään OnnShop-palveluiden ja muiden palveluiden käytön seurantaan, kohdennetun mainonnan tuottamiseen ja mainonnan tehon mittaamiseen.

Onnisen evästeseloste

14. EHTOJEN MUUTOKSET

Onnisella on oikeus muuttaa ja täydentää näitä käyttöehtoja ilmoittamalla asiasta OnnShop-palveluiden sivuilla taikka asiakkaan yhteyshenkilölle sähköpostilla tai muutoin kirjallisesti. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutokset ja muutos tulee voimaan, kun ilmoitus on lähetetty asiakkaalle tai saatettu asiakkaan nähtäville OnnShop-palveluiden sivuilla ja asiakas jatkaa OnnShop-palveluiden käyttöä muutoksen jälkeen.

15. RIIDAT

Näihin ehtoihin ja OnnShop-palveluiden käyttöön liittyvät erimielisyydet
ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Vantaan käräjäoikeus.