Haja-asutusalueiden jätevesimääräykset

Milloin kesämökille tai omakotitaloon tarvitaan kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä, erityisasiantuntija Vuokko Laukka Suomen ympäristökeskuksesta?

1.Minkälaisiin kohteisiin vaaditaan kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä?

Kiinteistöllä muodostuvat jätevedet tulee aina käsitellä niin, ettei niistä aiheudu ympäristölle haittaa. Käytännössä kaikilla kiinteistöillä, joilla syntyy talousjätevesiä ja joita ei ole liitetty yleiseen viemäriverkkoon, tarvitaan kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä.

Jätevesijärjestelmän tehokkuudelle, eli sen kyvylle poistaa epäpuhtauksia, säädetään lainsäädännössä perustason minimivaatimukset. Ne koskevat automaattisesti kaikkia kiinteistöjä, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai 100 metrin päästä vesistöstä tai merestä.

Niin sanotuilla kuivan maan kiinteistöillä tulee perustason käsittelyvaatimukset täyttyä seuraavan ison remontin yhteydessä, esimerkiksi muutettaessa rakennuksen vesi- ja viemärijärjestelmää. Perustason käsittelyvaatimusten lisäksi kunta voi määrittää tiukemmat vaatimukset pilaantumiselle herkillä alueilla.

2.Millainen jätevesijärjestelmä on hyvä omakotitaloon haja-asutusalueella?

Säännökset eivät määrittele, millä menetelmillä puhdistusvaatimukset tulee saavuttaa. Kiinteistön jätevesien määrästä ja laadusta sekä kiinteistön sijainnista riippuu, millainen käsittelyjärjestelmä on sopiva.

3.Entä kesämökille?

Kesämökin jätevesijärjestelmää koskee täysin samat vaatimukset kuin vakituisen asutuksen kiinteistöjä. Suurin osa jätevesien lika-aineista tulee wc-vesistä. Näin ollen kiinteistöillä, joissa on käytössä kuivakäymälä ja jätevedenkäsittelyjärjestelmään tulee vain keittiö- ja pesuvesiä, riittää yksinkertaisempi järjestelmä.

Jos kiinteistölle ei tule paineellista vettä, eli kyseessä on niin sanottu kantovesikohde, voidaan jätevedet johtaa maahan, mutta tällöinkin on varmistuttava siitä, ettei jätevesi vaaranna ympäristöä.

4.Mitä on otettava suunnitelmissa huomioon – ja mitä lupia tarvitaan?

Suunnitelman tulee sisältää muun muassa selvitys kiinteistön jätevesien muodostumisesta, tulevan jätevesijärjestelmän toimintaperiaate, arvio kuormituksen vähentämisen riittävyydestä ja tarvittavat piirustukset.

Jätevesijärjestelmä edellyttää kunnasta haettavaa rakennuslupaa tai toimenpidelupaa. Kannattaa ottaa yhteyttä kunnan rakennustarkastajaan ja ympäristönsuojeluviranomaiseen lupakäytäntöjen ja suunnitelman tarkempien sisältövaatimusten varmistamiseksi.

Lisätietoja: vesi.fi

Vuokko Laukka, Erityisasiantuntija, Suomen ympäristökeskus SYKE

Asiantuntijat vastaavat. Onnisen suositussa juttusarjassa päästetään ääneen omien alojensa asiantuntijat.

Verkkokauppa mukana matkassa 24/7